Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KỸ THUẬT HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KHU VỰC PHÍA NAM
Loading...

Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí chức năng

1. Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Công nghiệp, có chức năng hỗ trợ Cục Công nghiệp trong việc quản lý nhà nước về ngành công nghiệp và thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp đặc biệt tại khu vực phía Nam.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch: Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam.

Tên tiếng Anh: Industrial Development Center of Southern Vietnam.

Tên viết tắt: IDCS.

3. Trung tâm có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp đặc biệt tại khu vực phía Nam, cụ thể:

a) Hỗ trợ Cục Công nghiệp và cơ quan liên quan thực hiện các nội dung của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Hỗ trợ Cục Công nghiệp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển, chương trình, kế hoạch hành động về các ngành công nghiệp; các chương trình kỹ thuật, hệ thống tiêu chuẩn về sản phẩm công nghiệp.

c) Hỗ trợ Cục Công nghiệp và cơ quan liên quan trong việc thực hiện công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra các quy hoạch, các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục Công nghiệp.

d) Giúp Cục Công nghiệp phối hợp với các địa phương trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư FDI vào phát triển công nghiệp, xúc tiến kết nối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa trong việc phát triển công nghiệp.

e) Cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương.

2. Hỗ trợ phát triển công nghiệp đặc biệt tại khu vực phía Nam, cụ thể:

a) Xây dựng, công bố, khai thác và cập nhật cơ sở dữ liệu các ngành chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và hệ thống doanh nghiệp công nghiệp tại Việt Nam: thực hiện các cuộc khảo sát điều tra; đánh giá thực trạng năng lực công nghiệp; đánh giá hệ thống doanh nghiệp công nghiệp; kêu gọi đầu tư; đánh giá thị trường, cơ hội kinh doanh, liên kết hợp tác; xúc tiến thị trường và đầu tư.

b) Tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp và phát triển doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức;

c) Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo chủ trương đầu tư; tư vấn thiết kế cơ sở-thiết kế kỹ thuật cho các dự án đầu tư công nghiệp.

d) Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư ngành công nghiệp; tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng ngành công nghiệp.

e) Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm công nghiệp cơ bản, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp chính.

f) Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp về máy móc, kỹ thuật, công nghệ, thiết bị đo kiểm, đánh giá xác nhận chất lượng sản phẩm công nghiệp.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ; các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu; các chương trình, dự án, đề án; các hoạt động liên doanh liên kết.

h) Tổ chức các chương trình học tập trao đổi kinh nghiệm; tổ chức các hội thảo, nghiên cứu về công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến chế tạo và phát triển hệ thống doanh nghiệp công nghiệp.

i) Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp công nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp công nghệ cao.

k) Tư vấn hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp mô phỏng, xây dựng nhà máy ảo, cân truyền, tính toán kho bãi, tối ưu hóa năng lượng.

l) Tư vấn phát triển sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp: quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh; công nghệ kỹ thuật, nghiên cứu thiết kế và đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; nghiên cứu và tiếp cận thị trường; phổ biến, hướng dẫn và cung cấp thông tin; tư vấn tiếp cận tài chính tín dụng; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, trợ giúp doanh nghiệp phát hiện sớm các vụ kiện phòng vệ thương mại…

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ và Cục trưởng Cục Công nghiệp giao.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được giao dịch, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng ký với các tổ chức kinh tế xã hội và cá nhân trong nước, tổ chức kinh tế xã hội và cá nhân ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Thu các khoản phí cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

3. Được chủ động sử dụng, sắp xếp, quản lý người làm việc đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị; thuê hợp đồng lao động theo quy định để thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của đơn vị.

4. Được thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền công, chế độ bảo hiểm, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và các chế độ khác đối với người làm việc tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam gồm có Hội đồng quản lý, Lãnh đạo Trung tâm, Văn phòng và 05 phòng chuyên môn.

- Văn phòng;

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Tư vấn phát triển năng lực doanh nghiệp;

- Phòng Hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ;

- Phòng nghiên cứu và dữ liệu;

- Phòng Quản lý dự án.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Cục trưởng Cục Công nghiệp quyết định.

Số lượng người làm việc tại Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Công Thương giao. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng người làm việc theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Công Thương và quy định của Cục Công nghiệp.

Điều 5. Hội đồng quản lý

Hội đồng quản lý Trung tâm dự có 05 thành viên do Cục trưởng Cục Công nghiệp quyết định thành lập, bổ nhiệm.

Hội đồng quản lý là đại diện của Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương tại Trung tâm.

Điều 6. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý, Cục trưởng Cục Công nghiệp và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Công Thương.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KHU VỰC PHÍA NAM